Privacyverklaring Praktijk-Unwind

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Praktijk-Unwind geleverde producten en diensten.

Praktijk-Unwind, gevestigd te Kerkstraat 53, 2223AG te Katwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk-Unwind verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten. Gegevens die Praktijk-Unwind van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door praktijk Unwind in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  1. Voorletters en achternaam
  2. Geboortedatum
  3. Bedrijfsnaam
  4. Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  5. Telefoonnummer (mobiel of vast)
  6. E-mailadres

Verwerkt Praktijk-Unwind ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Praktijk- Unwind vraagt alleen naar gegeven over uw gezondheid, met als primair doel in te kunnen schatten of deelname aan TRE sessies verantwoord en passend is. Deze informatie wordt voorafgaand aan deelname aan een TRE (groep)sessie verzameld middels een korte vragenlijst.

Waarom ik gegevens nodig heb

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Praktijk-Unwind, dan wil deze u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen/e-mailen indien nodig om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.

• Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Praktijk-Unwind kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Praktijk-Unwind gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Praktijk-Unwind zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang ik gegevens bewaar

Praktijk-Unwind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Praktijk-Unwind verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden alleen verstrekt met uw medeweten en toestemming.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Praktijk-Unwind maakt geen gebruik van Cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten alle tijden de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar martine@praktijk-unwind.nl.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Praktijk-Unwind u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via martine@praktijk-unwind.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met mij opnemen via: martine@prakijk-unwind.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 27-3-2021