Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk-Unwind

Deze algemene voorwaarden bestaat uit 13 artikelen en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 Toepasselijkheid
‍De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle georganiseerde werkzaamheden, offertes, overeenkomsten en activiteiten van Praktijk-Unwind.

Artikel 2 Bedrijfsomschrijving
‍Praktijk-Uwind richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling en ontspanning, in de meest ruime zin. Praktijk-Unwind is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer:  82014094

Artikel 3 Definities
‍Opdrachtnemer: is in deze Praktijk-Unwind die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van alle diensten en activiteiten.
Deelnemer: degene die deelneemt aan een door Praktijk-Unwind georganiseerde activiteit.
Activiteit: alle door Praktijk-Unwind georganiseerde training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling en ontspanning.
Opdrachtgever: de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Praktijk- Unwind.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 Intellectueel eigendom
‍Het auteursrecht op de door Praktijk-Unwind uitgegeven hand-outs, folders, of dergelijke tijdens workshops en trainingen berust bij Praktijk-Unwind tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Verkoop of afstaan van door Praktijk-Unwind verschaft lesmateriaal/ documenten of andere informatie is op geen enkele wijze toegestaan. Praktijk-Unwind behoudt zich het recht voor om eventuele schade te verhalen op de deelnemer die zich niet houdt aan het naleven van deze bepaling.

Artikel 6 Geheimhouding
‍1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken voor-, tijdens of in het kader van de TRE®of coaching sessies. Geheimhouding geldt ook voor de deelnemers met betrekking tot informatie over andere deelnemers tijdens georganiseerde activiteiten.

2. In het geval van dreigend gevaar voor opdrachtnemer, opdrachtgever of de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij, na kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling

Artikel 7 Prijzen en offertes
‍1)     Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend. Zowel wat betreft prijs, inhoud, levertijd en vervallen na 30 dagen
2)     Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie
3)     Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of mail is vastgelegd.
4)     In de overeenkomst kunnen nadere afspraken worden vastgelegd zoals inhuur van derden, huur accommodatie, middelen, reiskosten etc.
5)     Prijzen voor workshops en coaching trajecten en dergelijke staan op de website  www.praktijk-unwind.nl  vermeldt. Praktijk-Unwind behoud zich het recht voor om prijzen tussentijds te wijzigen.

Artikel 8 Betaling en annuleringsvoorwaarden
‍Na een TRE® of coaching sessie ontvangt de deelnemer en/of opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen overgemaakt te worden op IBAN bankrekeningnummer: NL48ASNB8821074374 t.n.v. Praktijk-Unwind.

De factuur voor workshops en bij zakelijke overeenkomsten dient minimaal twee weken voor de start te worden voldaan.

Praktijk-Unwind behoudt zich het recht om deelnemers die niet aan de betaling hebben voldaan te weigeren. Deelname aan workshops is pas gegarandeerd nadat Praktijk Unwind de betaling heeft ontvangen.

Annuleringsvoorwaarden bij workshops:

Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht en krijgt men het betaalde bedrag terug. Bij annulering na inschrijving binnen één week wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Vanaf twee dagen voor de workshopdatum, alsmede bij niet verschijnen, wordt de workshop geheel in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden bij individuele coaching- en TRE sessies:

1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Bij afspraken die geannuleerd of verzet worden tussen 24-48 uur van te voren zal opdrachtnemer 50% van de kosten in rekening brengen, voor deze tijd zullen de kosten niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Praktijk-Unwind behoudt zich het recht voor om afspraken, workshops of trainingen te verzetten, annuleren of wijzigen indien wegens ziekte of andere reden een afspraak niet naar behoren doorgang kan vinden.

Artikel 9 Huisregels bij TRE workshops/individuele- en groep sessies:

Locatie, tenzij anders overeen is gekomen: op de zaterdagen: Mgr Bekkerstraat 6, 2223 AR Katwijk aan de Rijn. Op donderdag- en vrijdagmiddag: Nijverheidsweg 12, 2215 MH Voorhout.

Fysieke en psychische klachten of beperkingen dienen vooraf te zijn gemeld. Bij twijfel dient opdrachtgever ten alle tijden vooraf te overleggen met een arts of betrokken behandelaar. Praktijk-Unwind vraagt vooraf naar klachten en beperkingen. De verantwoordelijkheid voor het delen van noodzakelijke informatie ligt bij de opdrachtgever zoals vermeld in Artikel 4.

Bij groepslessen en workshops is de zaal 15 minuten van tevoren geopend en sluit op de afgesproken aanvangstijd. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid tijdig aanwezig te zijn

Artikel 10  Aansprakelijkheid
‍Praktijk-Unwind spant zich in om de gegeven coaching, workshops en activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met zijn verrichte diensten. Praktijk-Unwind aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met of ten gevolge van het volgen van TRE®sessies, workshops, coaching of andere georganiseerde activiteiten of het achterlaten van spullen op locatie. Elke deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen en welbevinden in de aangeboden activiteiten door Praktijk- Unwind. Consulteer een arts vóór deelname aan een activiteit door Praktijk-Unwind georganiseerd als er twijfel of onzekerheid bestaat over de gezondheid.

Artikel 11 Klachten en informatietermijn
‍Eventuele klachten over de door Praktijk-Unwind geleverde diensten dienen schriftelijk en gemotiveerd aan Praktijk-Unwind kenbaar worden gemaakt binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht. Op de klacht zal binnen 7 werkdagen worden gereageerd. Is voor beantwoording meer tijd nodig dan volgt binnen 7 dagen een bevestiging van ontvangst waarin wordt aangegeven binnen welke termijn een antwoord verwacht kan worden. Die termijn zal ten hoogste twee weken zijn. Vakantieperiodes zijn van deze bepaling uitgezonderd. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van zijn of haar betalingsverplichting. Klachten worden door Praktijk-Unwind vertrouwelijk behandeld.

Artikel 12 Persoonsregistratie
Praktijk-Unwind verzamelt persoonsgegevens in het kader van facturatie. Praktijk-Unwind gaat zorgvuldig om met deze gegevens en neemt daarbij de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. Praktijk-Unwind zal deze persoonsregistratie uitsluitend voor eigen activiteiten gebruiken.

Artikel 13 Toepasselijk recht                 
Op alle rechtsbetrekkingen met Praktijk-Unwind is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.